Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:              www.evabell.cz

Fyzická osoba:                      Eva Bartáková

Se sídlem:                             Dělnická 444/19

IČ:                                          06442978

E-mailová adresa:                  info@evabell.cz

Telefonní číslo:                       603835087

 

Spotřebitel (vyplní zákazník):

Jméno a příjmení:                    

Adresa:                                        

Telefon:

E-mail:                                          

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne _______________ jsem ve Vašem obchodě www.evabell.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

 

 

 

 

Preferuji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

Prosím zakroužkujte:

  • oprava zboží,
  • výměna zboží,
  • sleva z ceny zboží,
  • odstoupení od smlouvy (vrácení kupní ceny)

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

Reklamované zboží:

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží:

Číslo objednávky:
V případě vrácení peněžních prostředků tyto žádám navrátit způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):

Číslo bankovního účtu:

 

 

V:                                            Dne:

                                            
Podpis spotřebitele:                       _____________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele: _____________________________________

 

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží číslo: __________________________

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně  věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.